clubreglement

 

Judoclub Yusei Gachi, Oostakker
Lid Vlaamse Judofederatie,  4021.
Erkende sportclub stad Gent en vzw “Het Gents judoplatform”
Dojo: Wolfputstraat 92,  9041  Oostakker.
E-mail: yusei@telenet.be

 

Privacy:

1. Judoclub Yusei Gachi 4021, houdt zich in alle geval aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (ook gekend als GDPR).

2. Foto's genomen tijdens trainingen, tornooien of andere activiteiten waar de club aan deelneemt mogen enkel worden gepubliceerd in het openbaar, clubblad of op de website, mits uitdrukkelijke toestemming van het bestuur van de club en volgens de GDPR.

3. Wet op de privacy, DGPR van 25 mei 2018. Door toe te treden geeft de persoon zijn / haar toestemming dat de meegedeelde gegevens mogen worden gebruikt betreffende de werking van de club (uitnodigingen activiteiten, uitnodigingen tornooien, mededelingen, wijzigingen in trainingsschema, …). Deze gegevens zullen onder geen beding worden meegedeeld aan derden, behalve bij (mondelinge) toestemming van de betrokkene. Dit overeenkomstig artikel 89.1 van de AVG.

4. Elk lid kan dit huishoudelijk reglement op simpele aanvraag verkrijgen of inkijken.

 

Lidmaatschap:

1.Tot lid van "Yusei Gachi " kunnen worden toegelaten: alle jongens en meisjes die de leeftijd van zes (6)* jaar hebben bereikt (*broer of zus vanaf 5j na overleg met het bestuur).

2.Het lidmaatschap verbindt zich ertoe dat ieder lid, overal en op elk ogenblik, met andere woorden, zowel in de kleedkamers, dojo ... enz. zijn medeleden het nodige respect betoont.

3. Ieder lid moet steeds zijn vergunning bij zich hebben tijdens de trainingen.

4. Minderjarigen kunnen enkel toetreden tot de judoclub mits toestemming van de ouder(s), voogd of de persoon aan wie ze toegewezen werden.

 

Hygiëne:

1.Van ieder lid wordt geacht dat hij/zij steeds de elementaire hygiëne respecteert in verband met ondergoed, sokken, voeten, handen, nagels, judogi's. Eenieder die in gebreke blijft hieraan te voldoen wordt onmiddellijk van de mat gezonden.

2. Er wordt aangedrongen om bij het verlaten van de kleedkamer de voeten te voorzien van slippers om zo onze tatami niet te vervuilen.

 

Veiligheid:

1. Op de mat is het verboden te drinken, te eten, te snoepen of kauwgom te gebruiken.

2. Er worden geen sierraden gedragen op de mat, evenals harde of metalen voorwerpen (haarrekkers met metalen tussenstukje zijn eveneens verboden).

3. Nagels van handen en voeten moeten kortgeknipt zijn om anderen niet te kwetsen.

4. De vereniging kan niet aansprakelijk gesteld worden voor diefstal of beschadiging van persoonlijke bezittingen van leden of van derden.

5. De vereniging is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen indien deze voortkomen uit ongepast gedrag die niets met de trainingen en judotechnieken te zien hebben.

6. Door loutere toetreding tot de vereniging aanvaardt het lid dit huishoudelijk reglement en verbindt zich ertoe zich ernaar te gedragen.

7. Personen die meetrainen zonder geldige vergunning doen dat op eigen risico. De club kan in dat geval niet worden verantwoordelijk gesteld in geval van gebeurlijke ongevallen.

 

Tuchtmaatregels:

1. Een lid dat betrapt wordt op diefstal, vernieling of andere vergrijpen tegen de openbare orde en de goede zeden welke de goede naam van de vereniging in het gedrang zou kunnen brengen, wordt onmiddellijk uit de vereniging gezet zonder mogelijkheid van beroep en zonder mogelijkheid tot terugvordering van betaalde (lid) gelden.

2. Personen die de club een slechte naam kunnen bezorgen kunnen worden geweigerd toe te treden tot de vereniging.

3. Eenieder die met opzet andere judoka's verwondt, zowel op tornooien of in de club, kan geschorst worden voor onbepaalde duur.

4. De leden verbinden zich ertoe de aangeleerde technieken niet te gebruiken buiten de trainingen, tornooien, demonstraties of andere activiteiten door de vereniging ingericht behalve in geval van wettige zelfverdediging.

5. Wie wordt verondersteld aanwezig te zijn op de trainingen dient in werkelijkheid ookaanwezig te zijn. In tegenovergesteld geval worden de ouder(s), voogd of de persoon aan wieze  toegewezen werden, op de hoogte gebracht.